Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja, zwana dalej również „Polityką Prywatności”, przeznaczona jest zarówno dla osób korzystających ze strony internetowej oraz formularza kontaktowego dostępnych pod adresem:

https://www.notariusz-zarzycki.pl,

zwanych łącznie „Stroną internetową” lub “Serwisem”, jak i dla osób korzystających z usług Kancelarii Notarialnej Wojciech Zarzycki, Sabina Iłowska, Dominika Nowaczyk notariusze spółka cywilna.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Wojciech Zarzycki, Sabina Iłowska, Dominika Nowaczyk notariusze spółka cywilna, NIP: 6751473481, REGON: 122514204 (“my”, “nasze”, “Administrator”, “kancelaria”).

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych może być warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań zmierzających do wykonania zleconej przez Państwa usługi.

Przetwarzane dane osobowe

Jakie dane osobowe możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać:

•             Imię i nazwisko;

•             Adres e-mail;

•             Informacje o urządzeniu końcowym, w tym np. adres IP, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki,

•             Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do Administratora  e-mailem lub za pośrednictwem formularza dostępnego za pośrednictwem strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane, przy czym treści te mogą być archiwizowane.

Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

•             udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego z wykorzystaniem Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

•             przygotowania, dokonania lub wykonania określonej czynności notarialnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

•             kontaktowych, ograniczonych do zakresu zleconej usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

•             wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. w związku z wystawieniem faktury VAT oraz rozliczeniem taksy notarialnej), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

•             windykacyjnych, upominawczych lub egzekucyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora (np. opóźnień w płatnościach). Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz „prawnie uzasadniony interes”, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

•             innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. weryfikacji danych w związku z zapewnieniem ochrony przed oszustwami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Na naszej stronie internetowej wskazujemy adres e-mail pod którym mogą Państwo skontaktować się z Administratorem wykorzystując swoją skrzynkę elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać także z udostępnionego na stronie formularza kontaktowego. Wybierając tę elektroniczną formę komunikacji i pisząc do nas wiadomość za pośrednictwem formularza zobowiązani są Państwo przekazać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. W treści wiadomości mogą Państwo również podać inne dane. Podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail jest niezbędne, aby móc się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Szczególne kategorie danych

W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, w szczególności danych o stanie zdrowia, danych dotyczących karalności oraz orzeczeń zapadłych w postępowaniach sądowych i administracyjnych, Administrator zobowiązuje się każdorazowo przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika konieczność przetwarzania takich danych oraz dopuszczalny zakres ich przetwarzania. Przetwarzanie wskazanych powyżej szczególnych kategorii danych osobowych następować będzie wyłącznie w celu prawidłowego przygotowania, dokonania lub wykonania określonej czynności notarialnej.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: biura rachunkowe, firmy informatyczne, kancelarie prawne i podatkowe, a także adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, aplikanci i zastępcy notarialni oraz pracownicy Administratora współpracujący z Administratorem przy przygotowaniu, wykonaniu lub rozliczeniu czynności notarialnej, a także instytucje państwowe lub samorządowe, którym Administrator jest zobowiązany przekazywać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności sądy, urzędy gminy, urzędy skarbowe itp.

Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania

Retencja danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie lub przez okers określony w odrębnych przepisach (np. księgowych lub podatkowych), które zobowiązywać będą Administratora do ich przechowywania.

Prawa przysługujące podmiotom danych

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do:

•             dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane),

•             usunięcia danych – z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają usunięciu.

•             cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),

•             przeniesienia danych osobowych (wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa),

•             wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że takie żądanie dotyczyłoby danych będących podstawą dokonania czynności notarialnej oraz wiązałoby się z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do stosowania których Administrator jest zobowiązany.

Akty notarialne oraz akty poświadczenia dziedziczenia zawierające dane osobowe nie są udostępniane do wglądu, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach odrębnych. Osoba, której dane dotyczą, będąca stroną danej czynności notarialnej lub uprawniona na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie bądź przepisów odrębnych może żądać wydania wypisu lub wyciągu aktu notarialnego lub aktu poświadczenia dziedziczenia lub wyciągu z Repertorium A, na warunkach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. –  Prawo o notariacie oraz przepisach odrębnych. Ze względu na specyfikę czynności notarialnych, w szczególności tych dokumentowanych aktami notarialnymi, Państwa dane osobowe zawarte w treści czynności notarialnych nie podlegają usunięciu ani uaktualnieniu, a ich modyfikacja możliwa jest jedynie w sposób przewidziany w ustawie Prawo o notariacie. Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają również usunięciu i nie ma możliwości ich przenoszenia

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki Cookies

W celu prawidłowej obsługi Serwisu, Administrator wykorzystuje pliki „cookies”.

Gdy osoba odwiedzająca korzysta ze Strony Internetowej stosowane są pliki „cookies” umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia – pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika Strony Internetowej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi na formularzu kontaktowym, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki „cookies”, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Powiadomienie dotyczące informacji zbieranych przez pliki „cookies” jest również udostępniane m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Strony Internetowej.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

•             utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym użytkownika;

•             optymalizacji korzystania przez użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

•             zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

•             zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

•             wyświetlania na urządzeniu końcowym użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

Stosowane pliki „cookies” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z usług Serwisu, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych na formularzu kontaktowym informacji, tak aby wyeliminować konieczność każdorazowego ich podawania.

Osoba odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na stronie internetowej Serwisu lub przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu (lub innych witryn internetowych). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.

Kontakt

W razie potrzeby mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [kancelaria@notariusz-zarzycki.pl].

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie w celu uaktualnienia informacji w niej zawartych, w szczególności wskutek zmiany obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów. Administrator każdorazowo umieści na stronie internetowej Serwisu informację o zmianach w Polityce prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki prywatności pojawiać się będzie z nową zmienioną datą wskazaną na końcu jej tekstu.

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od 06.09.2023 r.